Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Účtová třída

 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

 

311 - Odběratelé
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé
315 - Ostatní pohledávky
 
32 - Závazky (krátkodobé)
 
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté provozní zálohy
325 - Ostatní závazky
 
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
 
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 
34 - Zúčtování daní a dotací
 
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Dotace ze státního rozpočtu
347 - Ostatní dotace
349 – Spojovací účet k DPH
 
35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva
 
351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba
352 - Pohledávky - podstatný vliv
353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
 
36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
 
361 - Závazky - ovládající a řídící osoba
362 - Závazky - podstatný vliv
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva
366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
 
37 - Jiné pohledávky a závazky
 
371 - Pohledávky z prodeje podniku
372 - Závazky z koupě podniku
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
374 - Pohledávky z pronájmu
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
376 - Nakoupené opce
377 - Prodané opce
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
 
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
 
381 - Náklady příštích období
382 - Komplexní náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
 
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
 
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
398 - Spojovací účet při sdružení